top of page

Privacy verklaring

SchrijfSpa ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 87902389 en vertegenwoordigd door eigenaar T. M. L. Kooij, hierna te noemen: SchrijfSpa, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

T. M. L. Kooij
info@schrijfspa.nl
https://www.schrijfspa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SchrijfSpa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van SchrijfSpa en/of omdat je deze gegevens zelf aan SchrijfSpa verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die SchrijfSpa verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SchrijfSpa heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. SchrijfSpa kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. SchrijfSpa raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat SchrijfSpa zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@schrijfspa.nl, dan verwijderd SchrijfSpa deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SchrijfSpa persoonsgegevens

SchrijfSpa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • SchrijfSpa verwerkt ook persoonsgegevens als SchrijfSpa hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die SchrijfSpa nodig heeft voor belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SchrijfSpa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. SchrijfSpa hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > 1 jaar > Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren, het afhandelen van jouw betaling en om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Telefoonnummer > 1 jaar > Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren, het afhandelen van jouw betaling en om goederen en diensten bij je af te leveren

 • E-mailadres > 1 jaar > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren, het afhandelen van jouw betaling en om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch > 1 jaar > Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren, het afhandelen van jouw betaling en om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Bankrekeningnummer > 1  jaar > Het afhandelen van jouw betaling en om goederen en diensten bij je af te leveren

 • SchrijfSpa verwerkt ook persoonsgegevens als SchrijfSpa hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die SchrijfSpa nodig heeft voor belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

SchrijfSpa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SchrijfSpa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SchrijfSpa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij SchrijfSpa een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die SchrijfSpa van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schrijfspa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt SchrijfSpa jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SchrijfSpa reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

SchrijfSpa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SchrijfSpa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schrijfspa.nl.

bottom of page